0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Chương trình

Khóa học ngắn hạn

Các khóa học kỹ năng từ 2 đến 18 tháng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đào tạo doanh nghiệp

Chương trình thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Chương trình TESOL

Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên.

Chương trình MBA

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh.

Trải nghiệm quốc tế

Chương trình học tập, trao đổi, giao lưu quốc tế dành cho sinh viên Hoa Sen.

Đăng ký nhận tin