0906.800.096      fb.com/iiehsu        

THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Môn học này nhằm cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quát về sự phát triển của ngành thẩm định giá trên thế giới và tại Việt Nam; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến  thẩm định giá như cơ sở về giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, phương pháp, quy trình và tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và Việt Nam làm cơ sở cho việc thẩm định giá tài sản.
 • Bất động sản là một loại tài sản đặc biệt trong nền kinh tế, là một bộ phận chủ yếu của tài sản, của cải trên thế giới và việc thẩm định giá trị của nó là cần thiết cho khả năng phát triển thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính toàn cầu. Ở Việt Nam hiện  nay, đặc biệt ở các đô thị và trung tâm kinh tế lớn, nhu cầu về dịch vụ thẩm định giá bất động sản đang là một đòi hỏi cấp thiết. Môn học sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng để đánh giá giá trị tài sản tùy thuộc các mục đích khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.

B.Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn học

 

1

Hiểu được hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có

liên quan đến hoạt động thẩm định giá

2

Nắm vững cơ sở giá trị và các nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm

định giá

 

3

Nắm được các kỹ thuật tính toán của các phương pháp thuộc 3 cách tiếp cận trong thẩm định giá: cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ thu nhập,

cách tiếp cận từ chi phí;

4

Phân biệt được các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho hoạt động thẩm định giá tài

sản;

5

Nắm được nội dung của báo cáo và chứng thư thẩm định giá, có khả năng

trình bày và viết báo cáo kết quả thẩm định giá

6

Hiểu rõ quy trình thẩm định giá, độc lập tiến hành thẩm định giá một tài sản

cụ thể

 

 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

 

Stt

Kết quả đạt được

1

Có sự hiểu biết về ngành thẩm định giá trên thế giới và tại Việt Nam

2

Nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài

sản.

3

Am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm

định giá

4

Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định giá bất động sản, máy thiết bị,

doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam.

D.Phương thức tiến hành môn học:

 

Loại hình phòng

Số

tiết

1

Phòng lý thuyết

160

 

Tổng cộng

160

 

Môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt. Các bài giảng trên lớp sẽ được triển khai theo lịch trình, theo đó giảng viên sẽ giải thích, hướng dẫn các vấn đề về lý thuyết, các tình huống thực tế có kết hợp với các bài tập.

Học viên cần đọc trước tài liệu mỗi khi lên lớp, hoàn thành tất cả các bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên.

Vì khóa học này đòi hỏi học viên phải tiếp thu một lượng kiến thức và thông tin rất lớn, nên việc tự học và nghiên cứu độc lập của học viên là một yếu tố quan trọng và điều này sẽ được đánh giá cao thông qua- trình bày và báo cáo trên lớp.

 

E.Tài liệu học tập:

 1. Tài liệu bắt buộc:

-     Tài liệu Thẩm Định giá của Bộ Tài chính

 1. Tài liệu không bắt buộc:
 • Hay Sinh và Trần Bích Vân, 2012. Giáo trình Nguyên lý thẩm định giá. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM
 • Bộ Tài chính. (2014). Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 về Thẩm định giá Tài  sản vô hình (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 • Bộ Tài chính. (2014). Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 (Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá), 02 (Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá), 03 (Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá), 04 (Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá) (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
 • Bộ Tài chính. (2015). Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 (Quy trình thẩm định giá), 06 (Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định  giá), 07 (Phân loại tài sản trong thẩm định giá) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 • Bộ Tài chính. (2015). Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 (Cách tiếp cận từ Thị trường), 09 (Cách tiếp cận từ Chi phí), 10 (Cách tiếp cận từ Thu nhập) (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 • Các tài liệu được cung cấp trên lớp khác

Xem thêm thông tin tại đây

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin